Razširjeni in nadstandardni program v šolskem letu 2020/2021 (staršem učencev od 1. do 5. razreda)

Številka: 60303-476/2020

Datum: 25. 5. 2020

Staršem učencev od 1. do 5. razreda

Zadeva: razširjeni in nadstandardni program v šolskem letu 2020/2021

 

V šolskem letu 2020/2021 bomo organizirali naslednje dejavnosti razširjenega in nadstandardnega programa za učence.

1. Jutranje varstvo za učence od 1. do 5. razreda

Jutranje varstvo je organizirano pred začetkom pouka od 6.00 do 8.10. Cena jutranjega varstva za učence 2. , 3. , 4. in 5. razreda bo določena na podlagi števila prijav učencev, za učence 1. razreda pa je brezplačno.

2. Podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda

Podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda je organizirano po končanem pouku do 17.00 ure in je za učence brezplačno.

3. Športni program za učence od 1. do 3. razreda

Športni program, dve uri tedensko, bomo organizirali po končanem pouku. Prispevek staršev znaša 19,10 eur mesečno.

4. Prijava v jutranje varstvo, podaljšano bivanje in športni program

Pri načrtovanju dejavnosti razširjenega in nadstandardnega programa za naslednje šolsko leto potrebujemo pravočasne prijave.

Zaradi lažje organizacije izpolnite prijavo na spletni strani Osnovne šole Koper na povezavi PRIJAVA JUV, OPB, ŠPO v času od 29. 5. 2020 do 5. 6. 2020.

Dodatne informacije lahko dobite v šolski svetovalni službi (tel. št.: 05 66 38 121).

S spoštljivimi pozdravi,

Nit Krota Bagari

v. d. ravnatelja

Osnovne šole Koper

Učna pomoč za učence od 4. do 8. razreda

Številka:

Datum: 22. 5. 2020

Staršem učencev od 4. do 8. razreda

Spoštovani,

za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, se bo vzgojno izobraževalno delo v prostorih šole začelo izvajati od 25. 5. 2020 dalje. Za učence z učnimi težavami se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Učna pomoč bo potekala v skupinah do 15 učencev.

Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.

V šolo bodo lahko prihajali le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

V času izvajanja pomoči v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in priporočila ZRSŠ in MIZŠ, zato bo izvajanje pouka drugačno, kot smo ga bili vajeni.

Učenci bodo v šolo vstopali posamično z upoštevanjem varnostne razdalje vsaj 1,5 m pred šolo in v šolskih prostorih. Ob vstopu v šolo bo poskrbljeno za razkuževanje rok. Vsak dan bodo na vhodu prejeli zaščitno masko, ki jo bodo nosili le izven matične učilnice.

Učna pomoč se bo izvajala po priloženem urniku.

Učenci naj s seboj prinesejo vse šolske pripomočke za delo pri posameznem predmetu.

Ukrepanje ob primeru obolenja otroka v času pouka

V primeru, da bi otrok med bivanjem v šoli zbolel, bo počakal v izolaciji na Vaš čim hitrejši prihod ponj. Če  bo ugotovljeno, da je otrok zbolel za COVID 19, nas NUJNO obvestite o tem, da izvedemo vse nujne ukrepe, od dezinfekcije prostorov do takojšnega obvestila vsem staršem in pristojnim službam.

Spoštljiv pozdrav,

Niti Krota Bagari  v d. ravnatelja

Osnovne šole Koper

Obvestilo za učence in starše 9. razreda – Stanje prijav, prenos prijav, nova merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

Obveščamo vas o stanju prijav na srednjih šolah dne,  20. 5. 20209.  Spremembe stanja prijav lahko dnevno spremljate na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – vpis v srednje šole (Stanje prijav)

Prenos prijav

Prijavljeni kandidati lahko najkasneje do 16. 6. 2020 svojo prijavnico za vpis prenesejo iz srednje šole, kjer jo imajo sedaj, na drugo srednjo šolo oz. v drug program, če menijo, da je to za njih ustrezneje in si bodo na ta način zanesljiveje zagotovili vpis v srednjo šolo.  Prenesene prijavnice bodo srednje šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo. Kandidatom svetujemo, da se o prenosu prijavnice predhodno temeljito posvetujejo predvsem s starši in svetovalnimi delavci.

Kandidati prenos prijav uredijo po elektronski pošti, in sicer tako, da izpolnijo in podpišejo izjava za prenos prijave in jo pošljejo na elektronski naslov svetovalne službe srednje šole (Seznam svetovalnih delavcev srednjih šol s podatki o elektronski posti), kamor so oddali prvotno prijavnico. Z izpolnjeno in podpisano izjavo bodo namreč zaprosili svetovalnega delavca ali svetovalno delavko, da v njihovem imenu odjavi kandidata iz programa, kjer ima prijavnico, ter prijavnico posreduje na drugo šolo, kamor bi jo kandidat želel prenesti.

 V primeru omejitve vpisa veljajo po sklepu ministrice nova merila za izbiro kandidatov

Kandidati, ki se prijavijo na šolo oziroma v program brez omejitve vpisa, se po zaključku osnovnošolskega izobraževanja ob predložitvi izvirnikov spričeval tudi vpišejo. Kandidati, ki pa se prijavijo na šolo oziroma v program z omejitvijo vpisa, pa sodelujejo v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

» Če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli v posameznem izobraževalnem programu na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.«

Za vse informacije in pomoč se lahko obrnete na svetovalno službo Osnovne šole Koper in svetovalno službo srednje šole.

Dajana Nedoh, šolska pedagoginja (66 38 120)