Šolsko leto 2017/2018

11. seja sveta zavoda
Predlog sklepa k 1. točki: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 10. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 28. 9. 2017.

 

 

Zapisnik 10. seje sveta zavoda OŠ Koper

Predlog sklepa k 2. točki: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poslovno poročilo Osnovne šole Koper za leto 2017.
Predlog sklepa k 3. točki: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni program dela in finančni načrt Osnovne šole Koper za leto 2018.
Predlog sklepa k 4. točki: Ravnatelj je dosegel _____ % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Svet zavoda Osnovne šole Koper podaja in potrjuje oceno delovne uspešnosti ravnatelja ga. Antona Baloha za leto 2017.

 

 

Delovna uspešnost ravnateljev 2017- okrožnica MIZŠ

OBRAZEC 2017- delovna uspešnost ravnatelja