Šolsko leto 2019/2020

Šolsko leto 2018/2019

Izredna seja sveta zavoda OŠ Koper

Vabilo na 2. izredno sejo sveta zavoda OŠ Koper

SKLEP 1

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 1. konstitutivne seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 16. 5. 2019.

Zapisnik 1. konstitutivne seje OŠ Koper z dne 16.5.2019

SKLEP 2

Svet zavoda Osnovne šole Koper se seznani z vlogo Antona Baloha za sporazumno prekinitev opravljanja funkcije ravnatelja in mirovanje pogodbe o zaposlitvi na Osnovni šoli Koper.

Svet zavoda Osnovne šole Koper sprejeme sklep, da Antonu Balohu preneha mandat opravljanja funkcije ravnatelja na Osnovni šoli Koper dne 14. 7. 2019.

Z Antonom Balohom se sklene Aneks k pogodbi od 15. 7. 2019 dalje zaradi mirovanja pogodbe o zaposlitvi.

ODLOČBA o imenovanju Antona Baloha za v.d. generalnega direktorja

Vloga Antona Baloha za sporazumno prekinitev opravljanja funkcije ravnatelja OŠ Koper

Vzorec Aneksa k pogodbi o zaposlitvi (suspenz pogodbe)

SKLEP 3

Svet zavoda Osnovne šole Koper imenuje _____________________________ za vršilca dolžnosti ravnatelja.

Mandat imenovanega traja od 15. 7. 2019 do imenovanja ravnatelja oziroma do pričetka dela ravnatelja, največ pa eno leto od imenovanja.

Imenovani bo imel status delavca, zaposlenega za nedoločen čas v Osnovni šoli Koper.

Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo o zaposlitvi.

 

1. konstitutivna seja sveta zavoda OŠ Koper

Vabilo na 1. konstitutivno sejo sveta zavoda OŠ Koper

SKLEP 1

Svet zavoda Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov članov sveta zavoda Osnovne šole Koper, ki so:

Za predsednika sveta zavoda Osnovne šole je izvoljen ___________________________.

Za namestnika predsednika sveta zavoda Osnovne šole Koper je izvoljen ______________ .

SKLEP 2

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi predlagani dnevni red 1. redne (konstitutivne) seje sveta zavoda Osnovne šole Koper in sicer:

  • konstituiranje sveta zavoda Osnovne šole Koper (koordinator predsednik sveta zavoda),
    • ugotavljanje in potrditev mandatov članov sveta zavoda,
    • izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda,
  • obravnava in potrditev dnevnega reda (koordinator novi predsednik sveta zavoda),
  • pregled in potrditev zapisnika 13. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper (koordinator predsednik sveta zavoda),
  • razno.

SKLEP 3

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 13. redne seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 21. 2. 2019.

Zapisnik 13. seje sveta zavoda z dne 21. 2. 2019

 

13. seja sveta zavoda OŠ Koper

SKLEP 1

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 12. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 27. 9. 2018.

ZAPISNIK 12. SEJE SVETA ZAVODA OŠ KOPER 27.9.201814022019

SKLEP 2

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poslovno poročilo Osnovne šole Koper za leto 2018.

SKLEP 3

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni program dela in finančni načrt Osnovne šole Koper za leto 2019.

SKLEP 4

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Cenik storitev Osnovne šole Koper za leto 2019.

CENIK OŠ KOPER 2019 – PREDLOG

SKLEP 5

Ravnatelj je dosegel _____ % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Svet zavoda Osnovne šole Koper podaja in potrjuje oceno delovne uspešnosti ravnatelja ga. Antona Baloha za leto 2018.

Delovna uspešnost direktorjev in ravnateljev

OBRAZEC-DELOVNA USPEŠNOST RAVNATELJA_2018

Okrožnica MŠŠ delovna uspešnost ravnatelja-pojasnila z dne 16.2.2012

 

12. seja sveta zavoda OŠ Koper
SKLEP 1: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi mandat novemu nadomestnemu članu sveta zavoda Osnovne šole Koper – predstavniku ustanovitelja g. Gašperju Vinčencu. Mandat traja do izteka mandata svetu zavoda.

SKLEP MOK o spremembi sestave sveta zavoda OŠ Koper

SKLEP 2: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 11. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 28. 2. 2018.

ZAPISNIK 11. seje sveta zavoda OŠ Koper z dne 28.2.2018

SKLEP 3: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 1. dopisne seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 20. 4. 2018.

ZAPISNIK 1. dopisne seje sveta zavoda OŠ Koper z dne 20.4.2018

SKLEP 4: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2017/2018.
SKLEP 5: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni delovni načrt Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019.
SKLEP 6: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrtna na Osnovni šoli Koper v šolskem letu 2017/2018.
SKLEP 7: Svet zavoda Osnovne šole Koper se seznani s poročilom polletne bilance Osnovne šole Koper.
(Skupno 931 obiskov, današnjih obiskov 1)