ŠOLSKO LETO 2017/2018

7. seja sveta staršev v šolskem letu 2017/2018
Predlog sklepa k 1. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 7. seje sveta staršev Osnovne šole Koper.

 

Predlog sklepa k 2. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 6. seje sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 26. 2. 2018.

Zapisnik 6. seje sveta staršev, 26.2.2018

Predlog sklepa k 3. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z učnimi gradivi za šolsko leto 2018/2019 in daje soglasje k predlogu in skupnim nabavnim cenam.

PRIMERJAVA DZ ZA SVET STARŠEV 2018-19

Predlog sklepa k 4. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani in daje pozitivno mnenje k nadstandardnemu programu za šolsko leto 2018/2019.

Predlog nadstandardnega programa 18-19

Predlog sklepa k 5. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev in odgovori nanje.

 

Predlog sklepa k 6. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s presekom stanja odprtih terjatev zavoda do staršev za neplačane storitve, plačilno disciplino in plačilno politiko (šolske storitve in prehrana).

 

 

6. seja sveta staršev v šolskem letu 2017/2018
Predlog sklepa k 1. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 6. seje sveta staršev Osnovne šole Koper.

 

 

 

 

 

 

Predlog sklepa k 2. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 5. seje sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 26. 9. 2017.

 

 

 

 

Zapisnik 5. seje sveta staršev, 26.9.2017

Predlog sklepa k 3. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani Poslovnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2017 in daje ________________ mnenje k Poslovnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Predlog sklepa k 4. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2018 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2018.

 

 

 

 

 

Predlog sklepa k 5. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje nadomestnega člana v Solidarnosti sklad Osnovne šole Koper do izteka mandata.

 

 

 

 

 

Predlog sklepa k 6. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev in odgovori nanje.

 

 

 

 

 

Predlog sklepa k 7. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s presekom stanja odprtih terjatev zavoda do staršev za neplačane storitve, plačilno disciplino in plačilno politiko (šolske storitve in prehrana).

 

5. seja sveta staršev v šolskem letu 2017/2018
Predlog sklepa k 1. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje mandate novih članov Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2017/2018.

 

 

 

 

Svet staršev

Predlog sklepa k 2. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 5. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 26. 9. 2017.
Predlog sklepa k 3. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 4. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 20.6.2017.

 

 

 

 

Zapisnik 4. seje sveta staršev

Predlog sklepa k 4. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2016/2017 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2016/2017.
Predlog sklepa k 5. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2017/2018 in daje _____________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2017/2018.
Predlog sklepa k 6. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev.

ŠOLSKO LETO 2016/2017

4. seja sveta staršev v šolskem letu 2016/2017

Vabilo – 4. seja sveta staršev, 20.6.17

Predlog sklepa: svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 4. seje sveta staršev Osnovne šole Koper.
Predlog sklepa: svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 3. seje sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 25. 4. 2017.Koper.

 

Zapisnik 3. seje sveta staršev OŠ Koper z dne 25.4.2017

Predlog sklepa: svet staršev Osnovne šole Koper imenuje _________________________ za nadomestnega člana sveta zavoda zaradi odstopa članice sveta.
3. seja sveta staršev v šolskem letu 2016/2017
Predlog sklepa: svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 3. seje sveta staršev Osnovne šole Koper.
Zapisnik 2. seje, 22.2.17

 

Predlog sklepa: svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. seje sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 22. 2. 2017.

Predlog sklepa: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z informacijo o problemih uporabe prepovedanih drog in alkohola v bližini osnovnih šol v Kopru.
Zaprosilo za mnenje sveta staršev – ravnatelj

Predlog sklepa: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s prijavo Antona Baloha za ravnatelja in pripravi obrazloženo mnenje sveta staršev o kandidatu za ravnatelja v postopku razpisa prostega delovnega mesta ravnatelja Osnovne šole Koper.

2. seja sveta staršev v šolskem letu 2016/2017

Vabilo na 2. sejo sveta staršev

POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE KOPER 2016-ZADNJE

LETNI PROGRAM DELA OŠ KOPER 2017

Predlog sklepa k 1. točki: svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje sveta staršev Osnovne šole Koper.

 

Čistopis poslovnika

Predlog sklepa v 2. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 26. 9. 2016.

Zapisnik 1. redne in konstitutivne seje sveta starše

Predlog sklepa k 3. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani Poslovnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2016 in daje ________________ mnenje k Poslovnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2016.
Predlog sklepa k 4. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2017 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2017.
Predlog sklepa k 5. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev.
Predlog sklepa k 6. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z analizo učnega uspeha učencev Osnovne šole Koper v prvem polletju 2016/2017.
Predlog sklepa k 7. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z uresničevanjem vzgojnega načrta Osnovne šole Koper.
Predlog sklepa k 8. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s presekom stanja odprtih terjatev zavoda do staršev za neplačane storitve, plačilno disciplino in plačilno politiko (šolske storitve in prehrana).
Predlog sklepa k 9. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s projekti na Osnovni šoli Koper in aktivnostmi ob 10. obletnici šole.