Osnovna šola Koper posluje pet dni v tednu in sicer ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek (v nadaljevanju: poslovni dnevi).

Ravnatelj lahko v skladu s šolskim koledarjem in v izjemnih okoliščinah (višja sila, ki je že nastopila ali se neposredno pričakuje in drugi primeri, ko so ogrožena človeška življenja in zdravje ljudi ali, če je potrebno preprečiti grozečo materialno škodo) ali v primeru, da je to nujno potrebno za izvajanje uradnih ur s strankami ali za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve oziroma določenega dne ali v določenem roku, odredi, da Osnovna šola Koper ali njena notranja organizacijska enota začasno posluje v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom dela prost dan.

Poslovni čas

Poslovni čas se začne v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek ob 7.00 uri in konča ob 15.00 uri. Med poslovnim časom je zagotovljeno poslovanje vseh notranjih organizacijskih enot Osnovne šole Koper.  Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše deluje tudi v popoldanskem času, najkasneje do 20.  ure.

Uradne ure

Uradne ure za poslovanje s strankami so vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 7. do 15. ure in čas opredeljen po LDN – govorilne ure, roditeljski sestanki prireditve za starše in druge aktivnosti za učence in starše.

V Osnovni šoli Koper je določen premakljiv začetek in konec delovnega časa. V okviru premakljivega začetka in konca delovnega časa je čas za prihod delavcev na delo določen v razponu in sicer:

Delovni čas delavcev

ZAČETEK PREMAKLJIVEGA
DELOVNEGA ČASA
KONEC DELOVNEGA ČASA
Kuhinja 7:00 15:00
Poslovodstvo 7:00 16:00
Upravna služba 7:00 15:30
Računovodstvo 7:00 15:30
Vzdrževalna in tehnična služba 5:00 22:00
Pedagoški in drugi strokovni delavci 6:00 17:00

 

Na šoli poteka pouk le v dopoldanski izmeni. Zaradi lažje organizacije dela v devetletki pričenjamo s poukom ob 8.20. V tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju smo izkoristili tudi preduro, ki prične ob 7.30.

Šolski dan na Osnovni šoli  Koper

Šolska ura Čas trajanja Dejavnost
0 7:30 – 8:15 pouk
1. 8:20 – 9:05 pouk
2. 9:10 – 9:55 pouk
9:55 – 10:15 malica
3. 10:20 – 11:05 pouk
4. 11:10 – 11:55 pouk
5. 12:00 – 12:45 pouk
6. 12:50 – 13:35 pouk
7. 13:40 – 14:25 pouk
do 15 kosilo

 

Predmeti po predmetniku, nivojski pouk, izbirni predmeti, individualni pouk, razredne ure in fakultativni pouk so vključeni v urnik rednega pouka.

Dopolnilni, dodatni pouk, samostojno učenje, pevski zbori in interesne dejavnosti so organizirane pred ali po pouku.

Ostale dejavnosti:

Ura Dejavnost
6:00 – 8:10 jutranje varstvo
7:30 – 8:15 izbirni predmeti, nivojski pouk, dopolnilni, dodatni pouk,  razredne ure
12:00 – 17:00 podaljšano bivanje za učence 1., 2., 3., 4. in 5. razreda
12:00 – 14:30 kosilo za učence
12:00 – 12:45 dejavnosti v okviru športnega programa
14:00 – 14:45 izbirni predmeti, dopolnilni, dodatni pouk, pevski zbori
popoldanski čas, po 14:45 ali po dogovoru z učenci interesne dejavnosti

Jutranje varstvo

Za učence prvega, drugega, tretjega in četrtega  razreda osnovne šole je organizirano jutranje varstvo. V jutranjem varstvu učenci  preživijo čas do pouka. Zaposleni so z različnimi skupinskimi ali individualnimi  igrami, branjem in ostalim vodenim delom.  Omogočen je tudi tihi počitek na blazinah. Jutranje varstvo je za učence prvega razreda  šole brezplačno.

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je namenjeno učencem prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega razreda devetletne osnovne šole, ki doma nimajo ustreznega varstva.

Glavni namen podaljšanega bivanja je, da otrok v sprostitvenih dejavnostih, ob dobrem počutju, preživi čas v družbi vrstnikov, da si ob igri pridobiva življenjske izkušnje in pravila za zdrav način življenja, da se vsak dan telesno razgiba in preko sproščenih odnosov ustvarja pogoje za demokratični dialog s svojimi vrstniki. Učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje, bodo deležni še ene popoldanske malice v času od kosila do odhoda  domov, če se bodo starši tako odločili. Nudili jim bomo tudi dodatno pijačo, saj se ob igri in gibanju na  prostem potreba po tej še poveča.

Ugotavljamo, da število otrok, vključenih v oddelke podaljšanega bivanja, iz leta v leto narašča.