NADSTANDARDNI ŠPORTNI PROGRAM V PRVEM TRILETJU

Na Osnovni šoli Koper je organiziran nadstandardni športni program za učence od prvega do tretjega razreda. Učno-vzgojni proces za učence, vključene v nadstandardni športni program, se razlikuje v tem, da imajo vključeni učenci vsak dan eno uro športne vzgoje, ki jo vodita razredničarka ali učitelj športne vzgoje ter večdnevne izvenšolske aktivnosti: tri športne sobote (planinski izleti, kolesarjenje …) in eno večdnevno šolo v naravi oz. večdnevni tečaj športnih veščin.

Namen športnega programa je ponuditi otrokom kvalitetno, vsakodnevno športno življenje. Cilj takega programa je lahko športni rezultat ali pa le želja po gibanju in prispevek športa h kakovosti življenja.
V športni program bodo vključeni otroci, ki bodo to želeli, njihovi starši pa bodo pogodbeno pripravljeni sofinancirati izvajanje športnega programa.

V okviru športnega programa bomo v šolskem letu 2017/18 izvedli naslednje športne sobote:

Razred  Dejavnost   Čas Nosilec
1. športna sobota  1.– 3.  Športne delavnice november vsi športni pedagogi
2. športna sobota  1.– 3.  Pohod in lov na zaklad marec vsi športni pedagogi
3. športna sobota   1.– 3.  Zabavne športne igre z druženjem s starši maj vsi športni pedagogi

Finančna struktura športnega programa

 • Predvideni prispevek staršev:
  • okvirno 19,10 € mesečno za realizacijo nadstandardnega (dodatnega) pouka športne vzgoje, ki ga vodi učitelj ŠVZ (2 pedagoški uri tedensko),
  • stroški večdnevnih aktivnosti izven šole (šola v naravi),
  • stroški enodnevnih dejavnosti izven šole (športne sobote).
 • Predvideni prispevek šole:
  • financiranje in nabava materialnih sredstev in drobnega materiala za izvajanje športnega programa, financiranje organizacije in spremljanja športnega  programa

Nadstandardni program

S šolskim letom 2016/2017 je MOK pričela z drugačno obliko sofinanciranja dodatnih programov po izbiri šole. Finančno podpira programe, ki izhajajo iz interesa učencev in okolja, usmeritve šole, so inovativni in imajo konkretne vzgojno-izobraževalne cilje. Kot dodatni program po izbiri šole bodo sofinancirali naslednje vsebinske sklope:
Področna pismenost:

 • funkcionalna pismenost
  • matematična pismenost 6.-9. r
  • bralna pismenost 6.-9. r
  • digitalna pismenost
  • Jezikovna pismenost (tuj jezik)
 • Program v jeziku okolja
 • Program v jeziku okolja
 • Delo z nadarjenimi
 • Športni program

Za navedene programe je MOK Osnovni šoli Koper zagotovila sredstva v višini 41.692 EUR.
Na podlagi prijave so bili Osnovni šoli Koper odobreni naslednji programi:
BRANJE JE LAHKO ZABAVNO

Predstavitev in cilji programa:

Program je namenjen učno šibkejšim učencem, ki še imajo težave z branjem ter posledično tudi težave z učenjem in učnim uspehom ter učencem priseljencem po preteku dveletnega uvajalnega obdobja. Program se bo osredotočil na razvijanje branja z razumevanjem in iskanje informacij v besedilih s pomočjo (digitalnih) medijev in aktualnih vsebin mladinske subkulture, ki so učencem blizu (povezava televizijske in knjižne produkcije, (video)igre, znane osebnosti …). Z velikim poudarkom na individualnem tempu vsakega posameznika naj bi se povečal tudi bralni interes (motivacija za branje) in učenčeve bralne zmožnosti. Glavni cilji programa so:
• dvig učenčeve motivacije za branje,
• izboljšanje bralnih zmožnosti učencev,
• osvojitev enostavnih bralnih učnih strategij (strategije pred, med in po branju),
• učinkovita raba vsaj ene izmed kompleksnejših bralnih učnih strategij (strategija VŽN, metoda PV3P, Paukova strategija …);
• posredno pa tudi
• doseganje boljših učnih rezultatov pri pouku in
• izboljšanje samopodobe učencev.

Program se bo izvajal redno tedensko v obdobju od septembra do junija v obsegu 10 DU tedensko.

Izvajalec programa: novi

DVA JEZIKA, DVE KULTURI

Predstavitev in cilji programa:

Italijanski jezik je za učence večinskih šol na narodno mešanem območju Slovenske Istre drugi jezik. Navzočnost govorcev italijanskega jezika, predvsem pripadnikov manjšinske etnične skupnosti v življenjskem okolju je čedalje manjša. Zato je tudi izpostavljenost drugemu jeziku in možnost njegove rabe čedalje manjša. Vsebine, ki bodo v okviru programa obravnavane, se bodo prilagajale interesu učencev in se hkrati dopolnjevale z vsebinami iz učnega načrta: jaz in moj vsakdan, moj dom, moja šola, moj svet, moje okolje, naravno okolje, moja država, sosedska država, oblike kulturnega ustvarjanja, druženje otrok in mladih, družbeni dogovori (konvencije), družbene vrednote.

Z globalizacijo se je v naš kulturni prostor močno razširil angleški jezik in med učenci vse prepogosto na stranski tir odrinil italijanski jezik. Posledično imajo učenci velikokrat težave pri učenju italijanskega jezika kot jezika okolja, saj ga ne dojemajo kot takega in se z njim niti ne srečujejo izven šolskega prostora.

Namen programa je tako bolj življenjska in učencem zanimiva raba italijanskega jezika, predvsem preko spoznavanja italijanske kulture (kulinarika, literatura, zabava, manjšina v našem okolju …). S spremljanjem različnih medijev (spleta, radia, televizije, revij …) skuša učencem približati jezik in jim povečati interes zanj z izbiranjem vsebin, ki jih zanimajo. Preko manj formalnega srečevanja z jezikovnimi pravili, kot so ga vajeni pri pouku, imajo učenci možnost razvijati jezikovno kompetenco, ki jim bo v tem obmejnem, dvojezičnem in hkrati medkulturnem okolju velikokrat prednost, če ne celo nuja. Glavni cilji programa so povečanje interesa učencev za učenje italijanskega jezika, izboljšanje njihovega uspeha pri tem predmetu in obenem boljše poznavanje kulture manjšine.

Program se bo izvajal redno tedensko v obdobju od septembra do junija v obsegu 10 DU tedensko.

Izvajalec programa: novi

UČIM SE (NA)UČITI

Predstavitev in cilji programa:

Učenje je znanost in umetnost, ki se ju je treba naučiti, ju osvojiti, prevzeti in se jima privaditi. V okviru dejavnosti bodo učenci usvajali zakonitosti uspešnega učenja in tehnike pomnjenja, enostavne in kompleksne bralne strategije, učenje s pomočjo miselnih vzorcev in sodelovalno učenje.

Učno šibkejši učenci pri pouku težje sledijo razlagi učne snovi, zato pogosto ne osvojijo tam posredovanih osnovnih zakonitosti in metod učenja. S težavami pri učenju se nato srečujejo vse do zaključka šolanja, pogosto so povezane tudi s slabšo samopodobo in vedenjskimi težavami. Namen programa je pomoč učencem pri usvajanju učne snovi in predvsem učenju učenja, vendar na drugačen, inovativen, učencem bolj zanimiv način in sicer z uporabo virov, ki jih bolj pritegnejo (spletne strani, otroške revije, otroške oddaje …). Kot (ne)posredne cilje program predvideva, da učenci:
• spoznajo svoj stil učenja,
• se naučijo načrtovati in organizirati prostor in čas za učenje,
• osvojijo različne metode uspešnega učenja;
• dosegajo boljše rezultate pri pouku,
• izboljšajo svojo samopodobo,
• so počutijo bolj socialno vključene in s tem prispevajo k izboljšanju razredne in šolske klime.

Program se bo izvajal redno tedensko v obdobju od septembra do junija v obsegu 15 DU tedensko.

Izvajalec programa: novi

ZNAJDEM SE SAM

Predstavitev in cilji programa:

Program predvideva veliko participacijo učencev (upoštevanje njihovih interesov in želja), zato bodo njegove vsebine sproti prilagajane. Obravnavane bodo tematike, kot so iskanje dogodkov in prireditev, načrtovanje odhoda s pomočjo voznih redov, pretvarjanje v kuharskih receptih, kaj piše v časopisu, kako prijatelju predstaviti znamenitosti mojega kraja, načrtovanje izleta v drug kraj, izpolnjevanje šolskih obrazcev in prošenj … Predvideno je veliko prepletanje več različnih pismenosti – digitalne, bralne, matematične in jezikovne.

Program je namenjen učencem, ki prihajajo iz manj spodbudnih okolij. Ta jim pogosto ne nudijo dovolj priložnosti za učenje in pridobivanje izkušenj ter obvladovanje situacij iz vsakodnevnega življenja. To pa dolgoročno vodi v slabši učni uspeh, vedenjske težave in socialno izključenost. Program predvideva usvajanje osnovnih življenjskih veščin v sproščenem vzdušju in na inovativen način, s poudarkom na participaciji učencev in njihovi (samo)iniciativnosti. Kot glavni cilj si zastavlja izboljšanje funkcionalne pismenosti učencev, da bi se ti lažje znašli v okolju, v katerem živijo.
Program se bo izvajal redno tedensko v obdobju od septembra do junija v obsegu 5 DU tedensko.

Izvajalec programa: novi

DEJAVNOSTI ZA DVIG MATEMATIČNE PISMENOSTI

Predstavitev in cilji programa:

Pojem matematična pismenost pomeni zmožnost za zaznavanje, razumevanje in uporabo matematičnih argumentov v vsakdanjem življenju. Pomembna je zlasti zmožnost za prirejanje matematičnega argumenta iz znane situacije v neznano oziroma uporaba matematičnih argumentov v novih situacijah. Pričakovati je, da bo osnovna šola izobrazila matematično pismenega človeka, da se bo torej znašel v vsakdanjem življenju: znal bo komunicirati, sprejemati informacije in prave odločitve, in sicer doma, v službi in družbi nasploh.

V ospredju matematične pismenosti je predvsem povezava matematike z realnim svetom, torej uporaba matematike v različnih problemskih situacijah (osebnih, izobraževalnih, družbenih in znanstvenih), v katere so umeščeni problemi. Sposobnost za uporabo matematike je torej tesno povezana s problemskimi znanji, to je znanji o uporabi obstoječih znanj v novih situacijah.
Zato učencem ne bi smeli zastavljati samo nerealnih, poenostavljenih, »abstraktnih« in »izumetničenih« problemov z rigidno strukturo, ampak tudi probleme, ki izhajajo iz učenčevih realnih situacij, tako imenovane realistične probleme. S projektom za dvig matematične pismenosti bomo poleg tradicionalnih matematičnih problemov učencem pri pouku matematike zastavljali še te vrste realističnih problemov:

• realistične probleme, ki nimajo zadostnega števila podatkov za rešitev,
• realistične probleme, ki imajo več podatkov, kot je potrebnih za rešitev,
• realistične probleme z več rešitvami,
• realistične probleme, v katerih so podatki nasprotujoči si oziroma nimajo rešitev.

Skozi različne vrste realističnih problemov, ob uporabi ustreznih didaktičnih pripomočkov in materialov ter prilagoditvah oblik in metod dela bodo učenci, potrebni individualne in skupinske pomoči, osvajali vsaj minimalne standarde znanja, potrebne za napredovanje v višji razred sposobnejši učenci pa bodo osvajali višje standarde znanja.

Pomemben del projekta bo namenjen učenju učencev, kako naj matematične veščine uporabijo v vsakodnevnih situacijah. Ta del projekta bo izveden znotraj šolskega območja in tudi izven njega v obliki treh delavnic. Na delavnicah se bodo učenci naučili operirati z denarjem, uro in ostalimi merskimi količinami in pri tem ločiti med merskimi količinami in merskimi enotami.

Učitelji matematike iz tretje triade so na podlagi analize dosedanjih dosežkov učencev ugotovili, da problemi, ki jih imajo učenci pri matematiki, izhajajo predvsem iz neznanja poštevanke in neznanja osnovnih računskih operacij. Omenjena problematična snov je snov druge triade. Da bi učence te triade vzpodbudili k učenju, ponavljanju in utrjevanju omenjene snovi, bomo vsak teden organizirali tekmovanje, ki bo v začetku zajemalo le poštevanko, nato pa postopoma še računske operacije.

Z raznimi dejavnostmi kot so tekmovanje v hitrem računanju, tekmovanje iz logike, tekmovanje iz zabavne matematike in igranje matematičnih iger bomo učencem vseh razredov dvigali radovednost ter interes za učenje matematike. Nadarjenim učencem višjih letnikov bomo ponudili tudi možnost, da svoje znanje matematike uporabijo v računalništvu in sestavi učnih pripomočkov, ki bodo namenjeni vsem učencem za učenje in zabavo. Da je matematika lahko zabavna, bomo učencem pokazali v matematičnih kotičkih, kjer bodo vsak teden našli novo uganko ali zanimivost iz sveta matematike.

Izvajalec programa: Noelija Zubin
VRSTNIŠKA MEDIACIJA

Predstavitev in cilji programa:

Konflikt je priložnost za osebno rast. Socialna in komunikacijska pismenost z elementi vrstniške mediacije, pozitivne discipline in veščinami soočanja s konflikti na konstruktiven način učencem omogoča, da v sporu prevzamejo odgovornost za svoje življenje in prihodnost. Nekonstruktivne oblike reševanja konfliktov, kot sta umik in reševanje konflikta s silo, so vedenjski vzorci, ki jih lahko vsak pri sebi nadomesti z nenasilnimi, konstruktivnimi in zadovoljujočimi rešitvami za vse udeležence spora.
Učenci od 1. do 5. razreda postopno spoznavajo, usvajajo in uporabljajo posamezne komunikacijske veščine in tehnike, ki spodbujajo pozitivne in konstruktivne medvrstniške odnose ter odnose med različnimi generacijami. Dejavnosti se izvajajo tedensko, v obliki posebnih učnih ur.
Učenci od 6. do 9. razreda se vključijo v usposabljanje za vrstniške mediatorje, ki svojo dejavnost predstavijo celotnemu učiteljskemu zboru, vsem oddelkom ter svetu staršev. Izvajajo delavnice za mlajše vrstnike in pod vodstvom šolskih mediatork samostojno vodijo vrstniške mediacije skozi celo šolsko leto.
V okviru programa učenci ozaveščajo različna čustva pri sebi in drugih ter se učijo konstruktivnega odzivanja nanje, bolje obvladujejo lastna čustva v konfliktnih situacijah v razredu, usvojijo tehniko pogovora, s katero pomagajo sebi in vrstnikom razumeti konfliktne situacije kot priložnost za osebno rast, usvojijo tehniko mediacijskega vodenja pogovora, samostojno izvedejo vrstniško mediacijo. Učijo se odgovornosti za svoja dejanja in izbire, tako za šolsko delo kot za interakcije in odnose izven šole.

Program se bo izvajal redno tedensko v obsegu 1ura/oddelek ter v tečajni obliki v obsegu 35 ur.

Izvajalec programa: Manica Cink, Kristina Maraž, Dajana Nedoh, Bojana Resanovič