Šolski projekti

PROJEKT »8 KROGOV ODLIČNOSTI V ŽIVLJENJU …«

V drugem šolskem letu izvajanja projekta »8 krogov odličnosti« bomo povabili na šolo nekaj znanih in uspešnih osebnosti, s katerimi bomo v popoldanskem ali večernem času z opravili intervjuje.  Znane osebnosti bodo predstavile, kako živijo različna načela vključena v 8 krogov odličnosti. Povabljeni bodo učenci naše šole, njihovi starši in vsi strokovni in drugi delavci šole. V šolskem časopisu Mavrica pa bodo objavljeni intervjuji z uspešnimi učenci naše šole, ki bodo ravno tako odgovarjali na vprašanja o osmih načelih odličnosti v njihovem življenju.

 PROJEKT »OPOLNOMOČENJE UČENCEV Z IZBOLJŠANJEM BRALNE PISMENOSTI IN DOSTOPA DO ZNANJA NA OSNOVNI ŠOLI KOPER«

Usposobljenost za različne vrste branja, tudi branja digitalnih besedil, je pomembna za izpolnjevanje posameznikovih potreb v zasebnem in družbenem življenju; le ustrezno in dobro informiran posameznik lahko prevzema dejavno vlogo v družbi in v celoti uresničuje svoje državljanske pravice. Še več, to znanje je nujno za vstop na trg dela in napredovanje posameznika. Življenjske priložnosti tistih, ki tega znanja in spretnosti nimajo, so v sedanji družbi lahko močno otežene.

Bralna pismenost je ena najpomembnejših veščin, ki jih učenke in učenci pridobijo v prvih letih šolanja. Pomeni temelj za nadaljnje učenje vseh predmetov v šoli, pa tudi učenje izven nje, omogoča osebnostno rast v vseh obdobjih življenja.

Z vključitvijo naše šole v projekt, ki ga na kratko imenujemo Bralna pismenost, nameravamo v učni proces znotraj formalnega izobraževanja z vzajemnim učenjem  integrirati učinkovite strategije za doseganje višjih ravni bralne pismenosti, posredno prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti in izboljšati kakovost tako bralne vzgoje, izobraževanja kot osmisliti pomen vseživljenjskega učenja.

Kaj želimo s tem projektom doseči?

 • dvigniti nivo bralne pismenosti in bralne kulture,
 • povišati rezultate NPZ in učne dosežke učencev,
 • pri učencih izboljšati branje z razumevanjem,
 • povečati njihovo motivacijo za branje in učenje;
 • spodbujati branje knjig in druge literature;
 • krepiti strokovno znanje učiteljev vseh predmetov;
 • učinkovito rokovati z različnimi vrstami besedil, grafi, tabelami, seznami, diagrami, risbami, zemljevidi …

Jim Rohn je zapisal pomenljivo misel: “Obstaja zelo majhna razlika med nekom, ki ne zna brati, in nekom, ki ne želi brati. Rezultat obojega je neznanje.” Strokovni delavci Osnovne šole Koper šole si prizadevamo, da bi bilo slednjega čim manj.

Vodja šolskega projektnega tima: Niti Krota-Bagari

Člani šolskega projektnega tima: Mirjana Hršum, Sandra Vuleta, Irena Poklar, Lučka Kozlovič Nanut, Jerneja Koren, Ester Bertok Nardin, Ivanka Jerman, Tea Makivić, Katja Cilenšek, Bojan Maljevac, Viljana Bizjak Kočevar

PROJEKT ‘MY PIECE FOR PEACE’

Oktobra 2016 bo, na naši šoli, potekala zaključna prireditev mednarodnega projekta ‘My piece for peace’ (Moj košček oz. prispevek za mir), katerega cilj je bil prikazati, kako bi otroci spremenili sliko sveta. Projekt vodi ISO Inštitut. Na tej prireditvi bodo učenci 8.d in učenka Nina Pinter prejeli priznanje za svoj prispevek, fotografijo, ki je bila izbrana med najboljših pet del. Uspešno pa so sodelovali tudi učencih 6. razreda s svojimi risbami. Vodje projekta nameravajo pet izbranih del natisniti kot razglednice in jih poslati voditeljem sveta.

Mentorja: Tomislav Kiš in Ivanka Jerman

BOŽIČNO-NOVOLETNA POŠTA

Projekt Božično-novoletna pošta je namenjen povezovanju učencev in delavcev šole in krepitvi pozitivne klime v šoli.  V prazničnem  mesecu decembru bodo tako učenci kot učitelji in drugi delavci na šoli, imeli možnost oddati voščilnice z lepimi željami komurkoli na šoli. Praznično pošto pa bodo Božičkovi škrati razdelili na zadnji dan pouka pred božično-novoletnimi počitnicami. Projekt se začne oktobra s pripravami in zaključi januarja z analizo.

Vodja projekta: Ivanka Jerman

KOPER SKOZI ČAS V LUČI UMETNOSTI

Projekt  se bo izvajal v okviru rednega pouka pri družboslovnih predmetih. Z njim želimo učencem na kreativen način in z zanimivimi metodami iz različnih zornih kotov  približati mesto Koper.

Cilji:

 • skozi likovno ustvarjanje spoznavati kulturno-umetnostne  značilnosti mesta
 • razvijati pozitiven odnos do kulturne dediščine
 • prepoznati značilnosti  mestne  arhitekture skozi čas
 • spoznavati zgodovinski  razvoja mesta
 • spoznavati življenje  znamenitih osebnosti mesta
 • spoznavati geografski  orisa mesta

Vodja projekta: Egle Leban

Sodelujoči: aktiv družboslovja

LITERARNI VEČER UČENCEV 5. RAZREDOV

Cilji projekta so:

 • dvig motivacije za branje in razvijanje bralnih veščin,
 • izboljšanje ravni bralne pismenosti,
 • razvijanje likovne in literarne ustvarjalnosti,
 • spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja,
 • razvijanje veščin govornega nastopanja.

V šolskem letu 2016-2017 bo projekt združeval učence 5. razredov, ki bodo ob koncu šolskega leta pripravili literarni večer, ki bo namenjen staršem in starim staršem. Na literarnem večeru bodo učenci predstavili svoje izdelke, ki bodo nastali čez celotno šolsko leto. Učenci bodo s pomočjo učitelja pripravili tudi povezovalni program večera, ki se bo odvijal v sredozemskem vrtu OŠ Koper.  Na tak način želimo v aktivu 5. razreda spodbujat motivacijo za literarno ustvarjanje ter razvijati zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književnih besedil. To bomo dosegli tako, da bodo učenci pisali ustvarjalna besedila, ki vključujejo prvine umetnostnega jezika in druge značilnosti književnega jezika.

Aktiv 5. razreda

BOŽIČNO-NOVOLETNI OTROŠKI BAZAR

Otroški bazar je dobrodelna prireditev.  Njen osnovni namen je vzgoja otrok k občutljivosti in dojemljivosti za socialne razlike ter stiske med sovrstniki v bližnjem okolju.

Učenci bodo med šolskim letom z mentorji izdelovali izdelke, ki jih bodo v mesecu decembru prodajali v šolski avli. Del zbranih sredstev bo namenjenih solidarnostnemu skladu OŠ Koper.

Cilji:

 • spodbujanje aktivnega državljanstva in splošne solidarnosti
 • spodbujanje ustvarjalnosti in čut za dobrodelnost
 • krepitev prijateljskih odnosov

Koordinatorica otroškega bazarja: Alenka Batič

MALI SONČKI 

V šolskem letu 2016/17 želimo nadaljevati medsebojno sodelovanje z Vrtcem Koper. Sodelovanje bo potekalo v obliki obiskov. Projekt bo povezoval učence 1. razreda in otroke iz vrtca z namenom lažjega prehoda otrok iz vrtca v šolo. Medsebojne obiske in obliko sodelovanja bomo oblikovali  med šolskim letom ob različnih priložnostih.

Cilji:

 • spodbujanje sproščenih prijateljskih stikov,
 • krepitev prijateljskih vezi ob različnih druženjih,
 • razvijanje strpnosti in pomoči mlajšim otrokom,
 • se sprostiti v igri in skupnem druženju,

Vodja projekta: Elianor Tišler Makuc

Sodelujoči: učiteljice 1. razredov, druge strokovne delavke, knjižničarke, strokovne delavke vzgojiteljice iz Vrtca Koper.

KRTKOV KOTIČEK

Projekt je namenjen učencem 1. razreda. Z različnimi dejavnostmi bodo spoznavali našo okolico šole.  Poudarek bo na spoznavanju pomena skrbi za našo zeleno okolico. Učenci, ki bodo sodelovali v projektu, bodo skrbeli za cvetlične otočke ob svojih učilnicah, sejali, sadili in presajali različne rastline, spremljali spremembe v naravi skozi letne čase. Spoznali bodo pomen in namen skrbi za čisto in zeleno okolico. Ob teoretičnem in praktičnem delu bodo pridobivali, nadgrajevali znanja ter spretnosti pri izdelavi različnih naravnih izdelkov.

Cilji projekta:

 • učenci spoznavajo, kaj potrebujejo živa bitja za življenje (svetloba, voda in rudninske snovi),
 • privzgajajo si občutek, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja,
 • sodelujejo pri urejanju okolja, v katerem živijo,
 • pridobijo izkušnje, kako sami in drugi vplivajo na naravo.

Vodja projekta: Elianor Tišler Makuc

Sodelujoči: učenci, vključeni v OPB 1. razred

DREVO PRIPOVEDUJE

Je projekt, ki je namenjen učencem prvih razredov, čigar namen je vzljubiti knjigo.

V učilnici se bo uredil knjižni kotiček z drevesom branja ter razredno knjižnico, iz katere si bo mogoče izposojati knjige.

Cilji projekta:

 • Razvijanje komunikacijskih spretnosti in dialoškega sporazumevanja.
 • Dvig motivacije za branje in razvijanje bralnih veščin.
 • Izboljšanje ravni bralne pismenosti.

Vodje projekta: Nevija Muženič, Katarina Stegenšek, Nataša Krebelj Reja, Mirjana Hršum

Sodelujoči: knjižničarke in druge strokovne delavke.

MASKOTA NA OBISKU

Je projekt, ki se nadaljuje iz prejšnjih let in je namenjen učencem za spodbujanje sporazumevalnih zmožnosti. Učenec dobi maskoto, ki jo odnese domov. V zvezek zapiše, kaj je z njo počel, doživel, prebral in naslednji dan sošolcem o tem pripoveduje.

Cilji projekta:

 • razvijanje uspešne komunikacije in strpnosti pri poslušanju,
 • spodbujanje ustvarjalnosti,
 • razvijanje samopodobe
 • razvijanje pripadnosti skupni.

Vodja projekta: Katarina Stegenšek, Nevija Muženič, Nataša Krebelj Reja, Mirjana Hršum

POMAGAJMO ŽIVALIM

Pomagajmo živalim je šolski projekt, v katerem sodelujejo učenci v oddelkih podaljšanega bivanja, v zbiralne akcije pa so vključeni tudi ostali učenci šole. Namen projekta je, da ob Svetovnem dnevu varstva živali, ki ga vsako leto obeležujemo 4. oktobra, organiziramo večjo zbiralno akcijo hrane, posode, igrač in ostalih potrebščin za živali iz zavetišč. Učenci se seznanijo s poslanstvom Obalnega društva proti mučenju živali, razumejo, da imajo tudi živali pravico do bivanja in kakovostnega življenja.

Cilji projekta:

 • spoznavanje osnov zdravstvenega stanja živali, s katerimi se srečujejo v svojem okolju,
 • preoblikovanje nepravilnega odnosa do živali s pomočjo raznih dejavnosti,
 • vplivanje na razvoj pozitivnih, dobrih lastnosti, ki jih učenci razvijajo, če se družijo z živalmi,
 • razvijanje zavesti, da so narava, živali in človek tesno povezani.

Vodji projekta: Dejana Benčič, Tina Falkner

Sodelujoči: učiteljice OPB, razredniki, zunanji delavci

»KNJIGA – SVET DOMIŠLJIJE IN SKRIVNOSTI«

Projekt je namenjen razvijanju bralne pismenosti in spodbujanju bralne motivacije. Izvajale ga  bodo razredničarke z učenci 3. razreda v okviru pouka. Preko sproščenega ozračja, branja in poslušanja izbranih slikanic in pravljic bodo učenci razvijali tekočnost branja, bralno motivacijo, dialog, domišljijo, ustvarjalnost in govor.

Cilji:

 • razvijanje bralne motivacije,
 • razvijanje tekočnosti branja,
 • razvijanje uspešne komunikacije – dialoga,
 • razvijanje poslušanja,
 • izboljšati samopodobo in občutek vrednosti,
 • spodbujanje ustvarjalnosti.

Trajanje projekta: 1 šolsko leto

Izvajalke projekta: Irena Poklar, Patrizia Rupnik, Enea Juršič, Darija Kohek

»PRAZNIČNA ISKRICA«

Cilj projekta so:

 • polepšati praznike starostnikom in otrokom s posebnimi potrebami, jim prižgati iskrico v očeh in srcih,
 • razvijati spoštovanje in strpnost do starejših ljudi in potreb posameznikov,
 • krepiti prijateljske odnose med različnimi generacijami.

V okviru projekta bodo učenci in učiteljice pripravili kulturni program, s katerim bodo v prazničnih dneh, pred novim letom in spomladi obiskali Dom upokojencev Izola, Dom upokojencev na Markovcu in Dom upokojencev Olmo. Povezali se bodo tudi s Centrom za starostnike Koper ter sodelovali s knjigarno Libris, z Osnovno šolo Portorož ter Osnovno šolo Strunjan. Projekt bo povezoval učence različnih interesnih dejavnosti, ki bodo ob plesu, igri in petju prižgali iskrice v očeh starejših in mlajših ter s skupnimi druženji obeležili 10. obletnico delovanja Osnovne šole Koper.

Trajanje projekta: 1 šolsko leto

Vodja projekta: Nina Luša

Nosilke projekta: Mirjana Hršum, Nevija Muženič

POZNAM BONTON – 10 PRAVIL BONTONA

Projekt je namenjen učencem podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda. V projektu bodo spoznavali in utrjevali osnove lepega, kulturnega in odgovornega vedenja v odnosu do sebe in drugih. Ob branju izbrane literature, gledanju poučnih filmov na dano tematiko in pogovorih, bodo izdelali pravila, jih upoštevali in z zgledom posredovali drugim. Projekt zajema deset tem, ki so med seboj povezane in se bodo mesečno menjavale.

Cilji:

 • spodbujati pozitiven odnos do sebe in drugih,
 • z zgledom vnašati v okolje pozitivno energijo,
 • izboljšati medsebojne odnose,
 • krepiti kulturno in odgovorno vedenje,
 • uporabiti kulturno vedenje, pozitivne vrednote in kulturni govor v vsakdanjem življenju.

Vodja projekta: Alenka Batič

Sodelujoči: učenci in učiteljice v podaljšanem bivanju

MINUTE ZA BRANJE

Projekt je namenjen učencem 2. razreda, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja. Ob vsakodnevnem sprotnem branju knjig, priročnikov, ugank, pesmi in stripov  se bodo učenci navajali na tekoče branje ter branje z razumevanjem. Namen projekta je povečati bralno pismenost otrok in priljubljenost branja med otroci.

Cilji projekta:

 • spoznajo vlogo slovenščine v svojem življenju in odnos do nje,
 • opazujejo svoje znanje slovenskega knjižnega jezika,
 • povzemajo temo in bistvene podatke ter oblikovne in jezikovne značilnosti besedil,
 • vrednotijo svojo zmožnost branja in načrtujejo kako bi jo izboljšali.

Vodja projekta: Kristina  Kreslin

Sodelujoči: učenci, vključeni v OPB

IZ STAREGA NOVO

Učenci zelo radi ustvarjajo. Zato bomo v celoletnem projektu, ki bo potekal v času podaljšanega bivanja, spoznavali pomen ponovne uporabe odpadnih materialov. Učenci bodo izdelovali uporabne igrače in druge pripomočke, preizkušali njihovo uporabo, predstavili svoje izdelke učencem drugih razredov, iskali načrte za izdelavo. Spodbujali bomo otrokovo ustvarjalnost pri izdelavi načrtov in izdelavi izdelkov samih.

Cilji:

 • ekološko ozaveščati učence,
 • navajati učence na ločeno zbiranje odpadkov,
 • spodbujati ustvarjalnost in domiselnost,
 • druženje otrok in krepitev prijateljskih odnosov.

Vodja projekta: Elianor Tišler Makuc

Sodelujoči: učenci in učiteljice vključeni v OPB.

NEKAJ TI MORAM POVEDATI

V okviru podaljšanega bivanja bo nastajal pano “NEKAJ TI MORAM POVEDATI”. Namen panoja bo pošiljati pozitivna sporočila sošolcem, prijateljem, drugim učencem, staršem in učiteljem.

Učenci bodo narisali, napisali lepe misli, svoje verze, sestavke in jih pritrdili na pano. S tem bodo razvijali pozitiven odnos in pozitivno komunikacijo.

Vodja projekta: Zlatka Palčič

Sodelujoči: učenci in učiteljice vključeni v OPB.

BISTRIH NOG NA OKROG

V šolskem letu 2016/17 bodo v projekt vključeni vsi oddelki podaljšanega bivanja. Namen projekta je spodbujanje bralne pismenosti, telesne aktivnosti, sprostitve otrok in popestritve dnevnega dogajanja. Tematske naloge se bodo lahko spreminjale glede na zanimanje učencev, usklajenost z dogajanjem v letnem času, dogajanjem v šolskem prostoru.

Cilji:

 • izboljšati bralno razumevanje otrok,
 • izboljšati telesno in kondicijsko pripravljenost otrok,
 • omogočiti dnevno gibanje na prostem,
 • ustvariti sproščeno vzdušje v oddelkih podaljšanega bivanja,
 • izboljšati socialno klimo v oddelkih podaljšanega bivanja.

Sodelujoči: učenci in učiteljice v podaljšanem bivanju

MEDVRSTNIŠKO DRUŽENJE

»Z roko v roki«

Projekt temelji na medvrstniškem povezovanju učencev 1. triade z učenci 2. in 3. triade, ki bodo s sodelovanjem pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti, prispevali k pestrosti  dela v oddelkih podaljšanega bivanja. Aktivnosti bodo potekale načrtovano, v sodelovanju z učitelji, ki bodo poskrbeli za ustrezen prostor ter fleksibilnost urnika. Prilagojene oblike dela bodo organizirane glede na potrebe, želje in interese otrok. Izvajale se bodo različne likovno – ustvarjalne, glasbene, športne in literarne urice.

Cilji projekta:

 • spoznati, da ljudje, ki živijo in delajo skupaj, vstopajo v določene medsebojne odnose (spoštovanje, skrb, prijateljstvo, sodelovanje ipd.),
 • spoznati, da smo ljudje različni, in razumejo različnost,
 • spodbujati pozitiven odnosa do sebe in drugih,
 • privzgajati občutek, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja,
 • razvijati interes do likovne, glasbene in literarne ustvarjalnosti,
 • razvijati ročne spretnosti in estetske vzgoje,
 • razvijati bralno razumevanje učencev,
 • usvajati temeljne gibalne spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo varno in odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih,
 • ustvariti sproščeno vzdušje v oddelku podaljšanega bivanja.

Vodja projekta: Danijela Klarič

Sodelujoči: učenci in učiteljice podaljšanega bivanja

KNJIGOTRŽNICA

Osnovni namen projekta je spodbujanje učencev k branju tiskane literature in medsebojnem izmenjavanju knjig ter spoštljivem rokovanju z njimi.  Skupina učencev pri tehniki in tehnologiji n v okviru obveznih izbirnih predmetov načrtuje in izdela v določenem času, z izbranimi gradivi, ob uporabi ustreznih tehnik in tehnologij funkcionalen, ekološki in trajnostni predmet – mini knjižnico na prostem (hiško).

V hiški, ki bo sprva nameščena v šolski prostor, bodo knjige, ki jih lahko učenci prebirajo med glavnim odmorom ali po pouku.  Kasneje bodo lahko učenci v hiško prinesli knjige od doma, ki jih ne potrebujejo več in bi jih zamenjali ali podarili.

Projekt je večplasten in dolgoročno zasnovan, zato se bo na osnovi aktivnosti in ocene ter predlogov učiteljev in učencev nadgrajeval in širil znotraj šolskih prostorov in njene zunanjosti.

Cilj:

 • motivirati za branje tiskane literature (leposlovja in poljudnoznanstvene literature)
 • nadgraditi projekt bralne pismenosti,
 • navajati na rokovanje s tiskano literaturo,
 • presoditi ustreznost knjige in izmenjavo le-te,
 • izdelati knjižno hišico.

Vodja projekta: Tamara Černeka

Sodelujoči: knjižničarki, učitelj TIT, učenci

ŠOLSKA OLJKA

V projektu sodelujejo učenci, ki so vključeni v ID in tisti, ki se že pretekla leta sodelovali pri projektu. Skrbeli bodo za šolske oljke, jih obirali in poskrbeli, da se bo iz obranega stisnilo olje. Stekleničke olja bodo na prodaj na Otroškem bazarju, del teh bo namenjen za reprezentančno darilo, nekaj olja pa bodo uporabili v šolski kuhinji za obogatitev okusa jedi.

Cilji:

 • skrb in odgovornost za oljke,
 • razvijanje ročnih spretnosti in pravilnega odnosa do pridelka,
 • spoznavanje procesa »Iz oljke na mizo«,
 • čutili bogatost mediteranske kuhinje,
 • pridobivanje čuta za urejenost bivalnega okolja.

Vodja projekta: Tamara Černeka

ŽIVLJENJE JE KOŠARKA

Projekt uspešno izvaja proces integracije oseb s posebnimi potrebami v sodobno družbo. Vzpostavlja platformo, ki Varstveno delovne centre (VDC) vključuje v osnovne šole skozi sodoben program gibalnih dejavnosti enkrat mesečno pri uri športa in jim hkrati omogoča odlično priložnost za širjenje njihove socialne mreže. Obenem pa oblikuje vrednote pri učencih, da bi sprejeli drugačnost in se tako soočili z vsakdanjimi izzivi, ki so vedno bolj prisotni v našem okolju. Projekt je opredeljen kot dvotirni sistem, ki neposredno veliko prispeva k razvoju znanosti na moralnem in etičnem področju.

Cilji:

 • razvoj kritičnega mišljenja (presoja stereotipnih predstav o drugih in drugačnih),
 • urjenje praktičnih vsebin košarke,
 • športno obnašanje.

Vodja projekta: zunanji sodelavec Siniša Drobnjak.

Udeleženci: učenci 7. – 9. razreda, varovanci VDC s spremljevalci  in športni pedagogi.

GALERIJA MLADIH 

Galerija mladih je projekt, v katerem želimo približati mladim svet umetnosti in vzbuditi estetski čut in prepoznavanje lepega. Otrokom bomo ponudili likovne aktivnosti, ti pa se bodo imeli možnost  predstaviti v javnosti. Cilj projekta je mladim približati umetnost preko likovnih delavnic, organiziranih v galerijah, poglobiti stike med mladimi različnih kulturnih in družbenih okoljih ter organizirati izlete na likovne razstave in obiskom mest doma in v tujini.

Program vsebuje sodelovanje z Gimnazijo Koper, z osnovnimi šolami v Sloveniji in v zamejstvu ter organizacijo tematskih natečajev in ex-tempor (na državni in mednarodni ravni). Predvideno je sodelovanje z izvajalci drugih umetniških aktivnosti (ples, glasba, gledališče), galerijskimi ustanovami po Sloveniji ter izdelava razstavnih katalogov.

Vodja: Egle Leban

VARNA TOČKA

Cilj projekta so:

 • preprečevati vsakršne oblike nasilja
 • nuditi takojšnjo pomoč ter zaščito žrtev
 • razširiti mrežo varnih točk v Kopru
 • seznaniti učence z varnimi točkami

OŠ Koper si bo v novem letu prizadevala v partnerstvu z OŠ Oskarja Kovačiča Škofije ter ostalimi šolami in inštitucijami širiti mrežo Varnih točk. Skrbela bo za stalno promocijo projekta med mladimi in vzdrževala stik s koordinatorji na posameznih varnih točkah. Načrtuje se srečanje in izobraževanje za koordinatorje na novih varnih točkah, predvsem na območju Škofij.

Nosilci projekta: Anton Baloh, šolska svetovalna služba

Vodja projekta: Polona Mihalič Birsa v sodelovanju s Karmen Mekota z OŠ Škofije in ostalimi partnerji pri projektu

Projekt FLL NA OŠ KOPER

FLL je mednarodni multidisciplinarni program, ki si prizadeva vzpodbuditi in ohraniti zanimanje otrok za naravoslovje, tehniko in raziskovanje. Poseben poudarek je na ustvarjalnosti, inovativnosti in skupinskem delu. Program je tematsko naravnan, vsako leto je razpisana druga tema. Letošnja tema je Zavezniki živali – Animal Allies. Program je namenjen ekipam otrok od 9. do 16. leta. Ekipa šteje do 10 članov.

Namen projekta je udeležba ekipe otrok OŠ Koper v raziskovalnem programu First Lego League (FLL) in udeležbe ekipe otrok v programu Junior FLL, ki je letos prvič v Sloveniji. Otroci svoje delo predstavijo na tekmovanju FLL.

Junior FLL obsega pripravo projektne naloge.

First Lego League obsega 4 področja: tekma robotov, projektna naloga, tehnični intervju, vrednote. Podelijo se priznanja po posameznih področjih, za skupni seštevek in posebne dosežke.

 • Tekma robotov

Ekipa prejme s strani FLL Slovenija navodila za tekmo robotov, naloge in pravila. Ekipa sestavi robota iz lego kock in ga programira. Robot na tekmovanju rešuje naloge, za kar ima na razpolago 2,5 minut.

Otroci za trening in tekmovanje uporabijo svojo opremo (lego gradniki, roboti, računalniki, programi). Na tekmovanje se pripravljajo samostojno in pod vodstvom mentorja.

 • Projektna naloga

Projektna naloga zajema raziskavo, inovacijo in prezentacijo. Ekipa v okviru raziskovalnega dela glede na razpisano temo obišče oz. stopi v stik z različnimi strokovnjaki, posamezniki in podjetji. Ekipa svoje delo predstavi širši skupnosti in ciljnim skupinam. Na tekmovanju ekipa predstavi projektno nalogo ocenjevalcem, za kar ima na voljo 5 minut in 5 minut za odgovore na vprašanja. Na tekmovanju ekipa predstavlja svojo projektno nalogo tudi na stojnici vsem obiskovalcem dogodka.

Otroci delajo na projektni nalogi samostojno in pod vodstvom mentorja. Pri projektni nalogi nastanejo materialni stroški (material, prototip, spletna stran, tiskovine, dekoracije) in stroški poti za obiske strokovnjakov, ki jih otroci oz. starši krijejo sami.

 • Vrednote

Program First Lego League temelji na zapisanih vrednotah FLL. Ekipa nastopi pred ocenjevalci za vrednote v kratki skupinski igri, ki ji ni znana v naprej, in predstavi v petih minutah svoje skupinsko delo, metode ter procese dela pri robotskem delu in projektni nalogi. Ocenjeni so glede na nastop, svoje obnašanje in delovanje tokom celodnevnega dogodka in glede na udejstvovanje vrednot FLL tokom cele sezone.

 • Tehnični intervju

Ekipa predstavi svojega robota in načrt s konstrukcijskega, programerskega, inovacijskega in strateškega vidika.

Za izdelavo nadgradenj robota otroci uporabljajo svojo opremo. Stroške tiskovin za predstavitve krijejo sami.

Cilji projekta so:

 • pridobitev novega znanja, izkušenj, veščin ter realizacija projektne naloge.
 • uvrstitev na državnem tekmovanju med prve tri ekipe in udeležba na mednarodnem tekmovanju.

V okviru projekta se ekipa OŠ Koper udeleži:

 • uradnega treninga FLL Slovenija (28. oktober 2016),
 • regijskega tekmovanja FLL Slovenija (17. december 2016),
 • državnega tekmovanja FLL Slovenija (4. februar 2017), če se ekipa kvalificira,
 • mednarodnega tekmovanja FLL Open Invitational Championship (april-julij), če se ekipa uvrsti,
 • promocijskih, podjetniških in drugih dogodkov z namenom pridobivanja sponzorjev in predstavitve dela (celo leto).

Ekipi sestavljajo otroci OŠ Koper, ki ustrezajo starostni omejitvi FLL in Junior FLL. Otroci izvajajo delo na svoji strojni in programski opremi, s svojimi materiali.