POSLANSTVO IN VIZIJA ŠOLE

Želimo, da bi bila sodobna šola, aktualna in vsebinsko bogata. Med šolskim letom bomo izvedli vrsto nalog, ki jih bomo v programu dela le nakazali, kasneje pa jim bomo določili vsebino in pomen.

Pri delu v šolskem letu  bomo upoštevali naslednje usmeritve:

 • Največjo pozornost bomo posvetili kvalitetnemu pouku.
 • Krepili bomo avtonomnost in strokovnost učitelja s permanentnim strokovnim izobraževanjem vseh strokovnih delavcev, še posebej na področju novih znanj, potrebnih za 9-letno OŠ.
 • Poleg kvalitetnega znanja bomo učencem poskušali dati tudi dobro vzgojo. Tako bomo posebno skrb posvetili vsebinam razrednih ur, ki jih bodo izvajali razredniki in šolski svetovalni delavci.
 • Pri poučevanju bodo učitelji uporabljali aktivne oblike dela in tako učencem poleg množice dejstev omogočili tudi uporabnost znanja, s poudarkom na vseživljenjskem učenju.
 • Skrb za slovenski jezik bo prednostna naloga vseh.
 • Učitelj bo imel pri načrtovanju dela strokovno avtonomijo. K svobodnemu izboru vsebin in metod dela pa sodi tudi večja odgovornost za dosežene učne cilje.
 • Staršem bomo zagotovili sodobne in odprte možnosti komunikacije in sodelovanja pri zastavljanju skupnih interesov v načrtovanju dela zavoda.

Vizija Osnovne šole Koper je:

Doseganje odličnosti, odprtosti, inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti v sodobnem osnovnošolskem vzgojno-izobraževalnem zavodu.


Želimo biti  šola:

 • ki bo dajala učencem taka znanja in spodbujala razvoj kompetenc, da bodo dosegli primerljive rezultate z vrstniki v naši državi in v državah Evropske unije,
 • ki bo omogočala učencem, da bodo razvijali svoja interesna področja in bodo na vseh predmetnih področjih dosegali rezultate v skladu s svojimi sposobnostmi,
 • ki bo tako usposabljala učence, da bodo znali koristno uporabiti vsa znanja in se znali uspešno prilagajati vse bolj zahtevnim nalogam življenja v Evropski uniji,
 • ki bo zaradi aktivnih oblik in metod dela, urejenosti in tehnološke opremljenosti  učencem bolj zanimiva in bodo v njo radi prihajali,
 • ki bo strokovno, razvojno naravnana, komunikativna in odprta okolju.

Cilje, ki so zajeti v viziji, je potrebno spremljati in jim slediti skozi tri področja:

 • nacionalno šolsko politiko,
 • občinsko, krajevno in interno šolsko politiko,
 • cilje in vizijo vodstva šole v zagotavljanju šolskega menedžmenta.

Nacionalno šolsko politiko opredeljujejo naslednji cilji:

 • zagotavljati pedagoško in organizacijsko najkvalitetnejši in sodoben vzgojno-izobraževalni proces za slehernega učenca,
 • vzpodbujati in motivirati učitelje in učence za sodelovanje v republiških in mednarodnih projektih na področju šolstva,
 • zagotoviti določila novele ZOŠ, ZOFVI in ostalih predpisov, ki urejajo delovanje zavoda,
 • načrtovati kvalitetno stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev in strokovnih delavcev šole v smislu novosti na področju devetletne osnovne šole ter razvoja novih učnih strategij in tehnologij,
 • razvijati pozitivno delovno pedagoško klimo,
 • zagotavljati ustrezen socialni status zaposlenih v zavodu.

Related Images:

(Skupno 8.882 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost