Šolsko leto 2021/2022

10. seja sveta zavoda OŠ Koper

 

SKLEP 1

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 9. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 18. 2. 2021.

SKLEP 2

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 3. dopisne seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 4. 6. 2021.

SKLEP 3

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

SKLEP 4

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni delovni načrt Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022.

SKLEP 5

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrtna na Osnovni šoli Koper v šolskem letu 2020/2021.

 

Šolsko leto 2020/2021

9. seja sveta zavoda OŠ Koper

Dopolnitve k pravilom šolskega reda in vzgojnega načrta s prilogami

 

SKLEP 1

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 8. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 10. 11. 2020.

SKLEP 2

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 2. dopisne seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 2. 12. 2020.

SKLEP 3

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letno poročilo Osnovne šole Koper za leto 2020.

SKLEP 4

Svet zavoda Osnovne šole Koper se seznani z evalvacijo vzgojnega-izobraževalnega procesa od septembra 2020 do februarja 2021.

SKLEP 5

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni program dela in finančni načrt Osnovne šole Koper za leto 2021.

SKLEP 6

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Dopolnitev Pravil šolskega reda Osnovne šole Koper in Vzgojnega načrta Osnovne šole Koper s prilogami.

SKLEP 8

V. d. ravnatelja Niti Krota Bagari je dosegla _____ % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Svet zavoda Osnovne šole Koper podaja in potrjuje oceno delovne uspešnosti v. d. ravnatelja ge. Niti Krota Bagari za leto 2020.

Ravnateljica Ingrid Poropat je dosegla _____ % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Svet zavoda Osnovne šole Koper podaja in potrjuje oceno delovne uspešnosti ravnatelja ge. Ingrid Poropat za leto 2020.

 

2. dopisna seja sveta zavoda OŠ Koper
7. seja sveta zavoda OŠ Koper

SKLEP 1

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 6. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 16. 6. 2020.

SKLEP 2

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 1. dopisne seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 29. 6. 2020.

SKLEP 3

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020.

SKLEP 4

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni delovni načrt Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

SKLEP 5

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrtna na Osnovni šoli Koper v šolskem letu 2019/2020.

SKLEP 6

Svet zavoda Osnovne šole Koper se seznani s poročilom polletne bilance Osnovne šole Koper.

SKLEP 7

Svet zavoda Osnovne šole Koper ugotovi, da so vse vloge prispele pravočasno in da so popolne.

 

Prispele vloge se posreduje Mestni občini Koper, svetu staršev Osnovne šole Koper in učiteljskemu zboru Osnovne šole Koper, da (najkasneje v 20 dneh) oblikujejo:

 

– učiteljski zbor OŠ Koper: mnenje učiteljskega zbora o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje,

–  svet staršev OŠ Koper: obrazloženo mnenje sveta staršev o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo  pogoje in

– Mestna občina Koper: obrazloženo mnenje lokalne skupnosti o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje.

 

 

Šolsko leto 2019/2020

6. seja sveta zavoda OŠ Koper

SKLEP 1

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 5. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 26. 2. 2020.

SKLEP 2

Svet zavoda Osnovne šole Koper se seznani s potekom dejavnosti v času pouka na daljavo.

SKLEP 3

Svet zavoda Osnovne šole Koper imenuje _______________________________ za vršilca dolžnosti ravnatelja.

Mandat imenovanega traja od 15. 7. 2020 do imenovanja ravnatelja oziroma do pričetka dela ravnatelja, največ pa eno leto od imenovanja.

Imenovani bo imela status delavca, zaposlenega za nedoločen čas v Osnovni šoli Koper.

Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo o zaposlitvi.

SKLEP 4

Svet zavoda Osnovne šole Koper sprejme sklep, da se razpiše delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Koper.

Razpisni pogoji so določeni z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Od kandidatov/kandidatk se zahteva tudi aktivno znanje italijanskega jezika, kot jezika okolja.

Prosto delovno mesto se razpiše v sredstvih javnega obveščanja in sicer v časopisu Primorske novice dne ________________ s predvidenim pričetkom dela najkasneje _________________.

 

 

5. seja sveta zavoda OŠ Koper

SKLEP 1

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 4. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 28. 1. 2020.

ZAPISNIK 4. seje sveta zavoda OŠ Koper 28.1.2020

SKLEP 2

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poslovno poročilo Osnovne šole Koper za leto 2019.

SKLEP 3

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni program dela in finančni načrt Osnovne šole Koper za leto 2020.

SKLEP 4

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Cenik šolske prehrane Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

Predlog povišanja cen šolskih obrokov

SKLEP 5

V. d. ravnatelja je dosegla _____ % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Svet zavoda Osnovne šole Koper podaja in potrjuje oceno delovne uspešnosti v. d. ravnatelja ge. Niti Krota Bagari za leto 2019.

Okrožnica MIZŠ delovna uspešnost ravnateljev za leto 2019

OBRAZEC – delovna uspešnost ravnatelja 2019 (excel)

OBRAZEC – delovna uspešnost ravnatelja 2019 (pdf)

 

(Skupno 3.322 obiskov, današnjih obiskov 2)