Šolsko leto 2023/2024

3. seja sveta zavoda OŠ Koper

  VABILO 3. SEJA SVETA ZAVODA OŠ KOPER

  ZAPISNIK 2. SEJE SVETA ZAVODA OŠ KOPER z dne 27.9.2023

  OKROŽNICA PREGLED OSEBNIH PREDMETOV

  Letni program dela OŠ Koper za leto 2024

  Letno poročilo 2023

  Pravila šolskega reda OŠ Koper 2024

  Vzgojni načrt OŠ Koper 2024

  DUR_OL_2023

  Obr redna DU ravnateljev 1 DM_2023

   

  SKLEP 1

  Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 2. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 27. 9. 2023.

   

  SKLEP 2

  Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letno poročilo Osnovne šole Koper za leto 2023.

   

  SKLEP 3

  Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni program dela in finančni načrt Osnovne šole Koper za leto 2024.

   

  SKLEP 4

  Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Vzgojni načrt Osnovne šole Koper in Pravila šolskega reda Osnovne šole Koper.

   

  SKLEP 6

  Ravnateljica Ingrid Poropat je dosegla _____ % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Svet zavoda Osnovne šole Koper podaja in potrjuje oceno delovne uspešnosti ravnatelja ge. Ingrid Poropat za leto 2023.

   

   

  2. seja sveta zavoda OŠ Koper

   VABILO 2. SEJA SVETA ZAVODA OŠ KOPER 27.9.2023

   Zapisnik – 1. konstitutivna seja sveta zavoda OŠ Koper 18.5.2023

    

   Poročilo o realizaciji LDN 2022-23

   LDN 23-24

   Priloge:

    

   SKLEP 1

   Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 1. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 18. 5. 2023.

    

   SKLEP 2

   Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2022/2023.

    

   SKLEP 3

   Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni delovni načrt Osnovne šole Koper za šolsko leto 2023/2024.

    

   SKLEP 4

   Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrtna na Osnovni šoli Koper v šolskem letu 2022/2023.

    

    

   Šolsko leto 2022/2023

   1. konstitutivna seja sveta zavoda OŠ Koper

    VABILO 1. konstitutivna SEJA SVETA ZAVODA OŠ KOPER 18.5.2023

     

    Priloge:

      

     SKLEP 1

     Svet zavoda Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov članov sveta zavoda Osnovne šole Koper, ki so:

      

     Za predsednika sveta zavoda Osnovne šole je izvoljen ___________________________.

      

     Za namestnika predsednika sveta zavoda Osnovne šole Koper je izvoljen ______________ .

      

     SKLEP 2

     Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi predlagani dnevni red 1. redne (konstitutivne) seje sveta zavoda Osnovne šole Koper in sicer:

     1. konstituiranje sveta zavoda Osnovne šole Koper (koordinator predsednik sveta zavoda),

         – ugotavljanje in potrditev mandatov članov sveta zavoda,

         – izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda,

     1. obravnava in potrditev dnevnega reda (koordinator novi predsednik sveta zavoda),
     2. pregled in potrditev zapisnika 13. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper (koordinator predsednik sveta zavoda),
     3. pregled in potrditev zapisnika 5. dopisne seje sveta zavoda Osnovne šole Koper (koordinator predsednik sveta zavoda),
     4. razno.

     SKLEP 3

     Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 13. redne seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 28. 2. 2023.

      

     SKLEP 4

     Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 5. dopisne seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 18. 4. 2023.

      

      

     13. seja sveta zavoda OŠ Koper

      VABILO 13. SEJA SVETA ZAVODA OŠ KOPER 28.2.2023

       

      Priloge:

        

       SKLEP 1

       Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 12. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 28. 9. 2022.

       SKLEP 2

       Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letno poročilo Osnovne šole Koper za leto 2022.

       SKLEP 3

       Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni program dela in finančni načrt Osnovne šole Koper za leto 2023.

       SKLEP 4

       Svet zavoda Osnovne šole Koper Vzgojni načrt Osnovne šole Koper.

       SKLEP 5

       Svet zavoda Osnovne šole Koper sprejme sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda Osnovne šole Koper.

        

       O razpisu volitev v svet zavoda Osnovne šole Koper se obvesti svet staršev Osnovne šole Koper in ustanovitelja zavoda Mestno občino Koper, da pravočasno imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda Osnovne šole Koper.

        

       Svet zavoda Osnovne šole Koper določi  PLAN OPRAVIL IN DOLOČITEV ROKOV ZA  VOLITVE SVETA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE  KOPER (priloga 1).

       SKLEP 7

       Ravnateljica Ingrid Poropat je dosegla _____ % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Svet zavoda Osnovne šole Koper podaja in potrjuje oceno delovne uspešnosti ravnatelja ge. Ingrid Poropat za leto 2022.

        

       12. seja sveta zavoda OŠ Koper

        Vabilo – 12. seja SVETA ZAVODA OŠ Koper 29.9.2022

        Zapisnik 11. seje Sveta zavoda OŠ Koper z dne 17.2.2022

         

        Poročilo o realizaciji LDN 2021-22

        Priloge:

         

        Letni delovni načrt OŠ Koper za šol.l. 2022/23

        Priloge:

         

        Pravilnik o šolski prehrani

        Predlog cenika OŠ Koper

        Pravilnik o dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu

         

        SKLEP 1

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 11. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 17. 2. 2022.

        SKLEP 2

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022.

        SKLEP 3

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni delovni načrt Osnovne šole Koper za šolsko leto 2022/2023.

        SKLEP 4

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrtna na Osnovni šoli Koper v šolskem letu 2021/2022 in dopolnitve Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda za šolsko leto 2022/2023.

        SKLEP 5

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Pravilnik o šolski prehrani.

        SKLEP 6

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Pravilnik o dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu javnega zavoda Osnovne šole Koper.

        SKLEP 7

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Cenik Osnovne šole Koper.

         

        Šolsko leto 2021/2022

        11. seja sveta zavoda OŠ Koper

         

         

        SKLEP 1

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 10. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 28. 9. 2022.

        SKLEP 2

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 4. dopisne seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 23. 12. 2022.

        SKLEP 3

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letno poročilo Osnovne šole Koper za leto 2021.

        SKLEP 4

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni program dela in finančni načrt Osnovne šole Koper za leto 2022.

         

        10. seja sveta zavoda OŠ Koper

         

        SKLEP 1

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 9. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 18. 2. 2021.

        SKLEP 2

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 3. dopisne seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 4. 6. 2021.

        SKLEP 3

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

        SKLEP 4

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni delovni načrt Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022.

        SKLEP 5

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrtna na Osnovni šoli Koper v šolskem letu 2020/2021.

         

        Šolsko leto 2020/2021

        9. seja sveta zavoda OŠ Koper

        Dopolnitve k pravilom šolskega reda in vzgojnega načrta s prilogami

         

        SKLEP 1

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 8. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 10. 11. 2020.

        SKLEP 2

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 2. dopisne seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 2. 12. 2020.

        SKLEP 3

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letno poročilo Osnovne šole Koper za leto 2020.

        SKLEP 4

        Svet zavoda Osnovne šole Koper se seznani z evalvacijo vzgojnega-izobraževalnega procesa od septembra 2020 do februarja 2021.

        SKLEP 5

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni program dela in finančni načrt Osnovne šole Koper za leto 2021.

        SKLEP 6

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Dopolnitev Pravil šolskega reda Osnovne šole Koper in Vzgojnega načrta Osnovne šole Koper s prilogami.

        SKLEP 8

        V. d. ravnatelja Niti Krota Bagari je dosegla _____ % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Svet zavoda Osnovne šole Koper podaja in potrjuje oceno delovne uspešnosti v. d. ravnatelja ge. Niti Krota Bagari za leto 2020.

        Ravnateljica Ingrid Poropat je dosegla _____ % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Svet zavoda Osnovne šole Koper podaja in potrjuje oceno delovne uspešnosti ravnatelja ge. Ingrid Poropat za leto 2020.

         

        2. dopisna seja sveta zavoda OŠ Koper
        7. seja sveta zavoda OŠ Koper

        SKLEP 1

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 6. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 16. 6. 2020.

        SKLEP 2

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 1. dopisne seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 29. 6. 2020.

        SKLEP 3

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020.

        SKLEP 4

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni delovni načrt Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

        SKLEP 5

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrtna na Osnovni šoli Koper v šolskem letu 2019/2020.

        SKLEP 6

        Svet zavoda Osnovne šole Koper se seznani s poročilom polletne bilance Osnovne šole Koper.

        SKLEP 7

        Svet zavoda Osnovne šole Koper ugotovi, da so vse vloge prispele pravočasno in da so popolne.

         

        Prispele vloge se posreduje Mestni občini Koper, svetu staršev Osnovne šole Koper in učiteljskemu zboru Osnovne šole Koper, da (najkasneje v 20 dneh) oblikujejo:

         

        – učiteljski zbor OŠ Koper: mnenje učiteljskega zbora o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje,

        –  svet staršev OŠ Koper: obrazloženo mnenje sveta staršev o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo  pogoje in

        – Mestna občina Koper: obrazloženo mnenje lokalne skupnosti o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje.

         

         

        Šolsko leto 2019/2020

        6. seja sveta zavoda OŠ Koper

        SKLEP 1

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 5. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 26. 2. 2020.

        SKLEP 2

        Svet zavoda Osnovne šole Koper se seznani s potekom dejavnosti v času pouka na daljavo.

        SKLEP 3

        Svet zavoda Osnovne šole Koper imenuje _______________________________ za vršilca dolžnosti ravnatelja.

        Mandat imenovanega traja od 15. 7. 2020 do imenovanja ravnatelja oziroma do pričetka dela ravnatelja, največ pa eno leto od imenovanja.

        Imenovani bo imela status delavca, zaposlenega za nedoločen čas v Osnovni šoli Koper.

        Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo o zaposlitvi.

        SKLEP 4

        Svet zavoda Osnovne šole Koper sprejme sklep, da se razpiše delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Koper.

        Razpisni pogoji so določeni z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

        Od kandidatov/kandidatk se zahteva tudi aktivno znanje italijanskega jezika, kot jezika okolja.

        Prosto delovno mesto se razpiše v sredstvih javnega obveščanja in sicer v časopisu Primorske novice dne ________________ s predvidenim pričetkom dela najkasneje _________________.

         

         

        5. seja sveta zavoda OŠ Koper

        SKLEP 1

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 4. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 28. 1. 2020.

        ZAPISNIK 4. seje sveta zavoda OŠ Koper 28.1.2020

        SKLEP 2

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poslovno poročilo Osnovne šole Koper za leto 2019.

        SKLEP 3

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni program dela in finančni načrt Osnovne šole Koper za leto 2020.

        SKLEP 4

        Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Cenik šolske prehrane Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

        Predlog povišanja cen šolskih obrokov

        SKLEP 5

        V. d. ravnatelja je dosegla _____ % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Svet zavoda Osnovne šole Koper podaja in potrjuje oceno delovne uspešnosti v. d. ravnatelja ge. Niti Krota Bagari za leto 2019.

        Okrožnica MIZŠ delovna uspešnost ravnateljev za leto 2019

        OBRAZEC – delovna uspešnost ravnatelja 2019 (excel)

        OBRAZEC – delovna uspešnost ravnatelja 2019 (pdf)

         

        Related Images:

        (Skupno 5.489 obiskov, današnjih obiskov 1)
        Dostopnost