INTR-REG  PROJEKT

Trajnostno zagotavljanje inovativnih in inkluzivnih učnih okolij / Ambienti educativi innovativi, inclusivi e sostenibili   / skrajšano ime: AEDIS

Projektni partnerji:

PP1 – Università degli Studi di Trieste / Univerza v Trstu

PP2 – Občina Dolina / San Dorligo della Valle

PP3 – Univerza na Primorskem Università del Litorale –

PP4 –  Kapamo Srls

PP5 – Osnovna šola Koper / Scuola elementare Capodistria

Sodelovanje v projektu bo strokovnemu osebju Osnovne šole Koper ponudilo možnost čezmejnega sodelovanja, krepitve medkulturnih in večjezičnih povezav institucij in zavodov na obeh straneh meja. Raziskovanje in eksperimentiranje na pedagoško–didaktičnem segmentu bo vzpodbujalo učitelje in vodstva sodelujočih zavodov k iskanju sodobnih metod in oblik dela, vzpostavljanju novih učnih strategij in krepitvi profesionalnih kompetenc tako učiteljev kot učencev. Sodelovanje Osnovne šole Koper s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem se bo dodatno poglobilo in strokovno oplemenitilo, velik doprinos pa bo sodelovanje s pedagoško fakulteto Univerze v Trstu. To bo prvi tovrstni profesionalni kontakt našega zavoda s tržaškimi kolegi, ki bo zagotovo odpiral nove možnosti znanstvenega raziskovanja pedagoškega dela v sodobni informacijski družbi. Učencem bodo ponujene nove učne strategije, praktične izpeljave didaktičnih zamisli in modelov, preizkušene in potrjene za nadaljnjo implementacijo partnerskim in zainteresiranim zavodom. Timsko delo in večjezičnost, sodelovanje med učenci z obeh strani meja sledijo vrednotam sobivanja, strpnosti, razumevanja drugačnosti in inkluzivnosti – vključevanja, skupnega soustvarjanja, inovativnosti in ustvarjalnosti. V sodelovanju s partnerji v projektu, ob sledenju projektnim ciljem bo Osnovna šola Koper hkrati evalvirala tudi dosedanjo prehojeno strokovno pot in zastavljala sodobne pedagoške paradigme.

Projektni strokovni tim na Osnovni šoli Koper: Martina Seražin Mohorčič, Barbara Cuban Draščič, Niti Krota Bagari, Barbara Bočkor, Ingrid Poropat, Tamara Bibalo, Tamara Černeka, Nada Sluga, Dajana Nedoh, Anton Baloh in drugi.

Strokovni koordinator projekta na OŠ Koper: Martina Seražin Mohorčič

Koordinator projektnega partnerja 5 (PP5 – OŠ Koper): ravnatelj šole