Seje sveta zavoda OŠ Koper

PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA :

SKLEP 1
Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi mandat novemu članu sveta zavoda Osnovne šole Koper – predstavniku staršev ge. Lini Kaldana. Mandat traja do izteka mandata svetu zavoda.

Izpis sklepa 3. točke zapisnika 4. seje Sveta staršev OŠ Koper z dne 20.6.2017

PREDLOG SKLEPA K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA :
SKLEP 2
Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 9. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 7. 6. 2017.
Zapisnik 9. seje Sveta zavoda OŠ Koper z dne 7.6.2017

PREDLOG SKLEPA K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:

SKLEP 3
Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2016/2017.

PREDLOG SKLEPA K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:

SKLEP 4
Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni delovni načrt Osnovne šole Koper za šolsko leto 2017/2018.

PREDLOG SKLEPA K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:

SKLEP 5
Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrtna na Osnovni šoli Koper v šolskem letu 2016/2017.

PREDLOG SKLEPA K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA:

SKLEP 6
Svet zavoda Osnovne šole Koper se seznani s poročilom polletne bilance Osnovne šole Koper.